سایت  دانشجویان یکی از سایت های اموزشی وراهبردی جهت نشان دادن بهترین انتخاب ها و رشته های تحصیلی در بازار کار فردا این عزیزان فرهیخته راه اندازی شده است .