علوم انتظامی


تعریف:

اهميت و نقش آموزش بويژه در ارتقاء سطح کارآيي افراد و تأمين نيازهاي تخصصي جامعه بر همگان مبرهن است. حفظ امنيت در نظام اسلامي متکي به وجود پرسنلي بوده که در جهت انجام مأموريت هاي متنوع و گسترده‌اي که در اين راستا وجود دارد تربيت يافته از آخرين تکنيک ها و تاکتيک هاي انتظامي که منطبق با آخرين دستاوردهاي علمي نيز باشد، بهره مند گرديده باشند.

 توانایی:‌

دانشجوي علوم انتظامي در تمام شاخه‌ها و گرايش‌ها بايد از قدرت تجزيه و تحليل خوبي برخودار باشد اما اين ويژگي براي دانشجوي كشف جرائم اهميت بيشتري دارد چون كارشناس كشف جرائم بايد بتواند با تجزيه و تحليل مسائل و قدرت خلاقه ذهن خود، مجهول‌يابي كند. همچنين بايد با مسائل حقوقي كاملاً آشنايي داشته باشد. دانشجوي اطلاعات نيز علاوه بر ويژگي‌هاي ياد شده، بايد بسيار رازدار باشد تا بتواند به عنوان يك مأمور مخفي، اطلاعات مورد نياز را به دست آورد و وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

دروس رشته:‌

اصول سازمانی ومدیریت/ تاکتیک گروهان / سیستم های حمل ونقل/ ریاضیات/ پزشکی قانونی/ عملیات اطلاعات /

گرایش های کارشناسی:‌

انتظامی:

در جهت تربيت و تامين کادر افسري نيروي انتظامي جهت تصدي مشاغلي از قبيل فرماندهي پاسگاههاي انتظامي، هدايت گروه هاي کوچک در حد دسته و گروهان و خدمات عمومي راهنمايي و رانندگی برنامه ريزي شده است.

مهندسی:

در جهت تربيت و تامين کادر افسري نيروي انتظامي در رسته مهندسي به نحوي که توانمندي اداره عمومي امور مشاغل مربوطه را در اين رسته دارا باشند.

اطلاعات:‌

در جهت تربيت و تامين کادر افسري نيروي انتظامي در رسته هاي اطلاعات، حفاظت اطلاعات و کشف جرائم به نحوي که به صورت عمومي آمادگي علمي تصدي مشاغل مربوطه را در واحدهاي اجرايي و ستادي ناجا دارا باشند.

اداری و مالی:

در جهت تربيت و تامين کادر افسري نيروي انتظامي در رسته هاي اداري و مالي به نحوي که به صورت عمومي آمادگي علمي تصدي مشاغل مربوطه را در واحدهاي اجرايي و ستادي ناجا دارا باشند.

خدمات پشتیبانی:‌

در جهت تربيت و تامين کادر افسري نيروي انتظامي در رسته هاي ترابري اردنانس و سر رشته داري به نحوي که توانمندي اداره عمومي مشاغل مربوطه را در اين رسته ها دارا باشند.

ارتباطات انتظامی:‌

در جهت تربيت و تامين کادر افسري نيروي انتظامي در رسته مخابرات به نحوي که توانمندي اداره عمومي امور مشاغل مربوطه را در اين رسته دارا باشند.

امکان ادامه تحصیل:‌

در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرايش خاصي نميباشد.

دانشجويان اين رشته تا مقطع دکترا مي توانند ادامه تحصيل دهند .

بازار کار‌:

گرايش انتظامي: کادر افسري نيروي انتظامي جهت تصدي مشاغلي از قبيل فرماندهي پاسگاههاي انتظامي، هدايت گروه هاي کوچک در حد دسته و گروهان و خدمات عمومي راهنمايي و رانندگي

گرايش اطلاعات: کادر افسري نيروي انتظامي در رسته هاي اطلاعات، حفاظت اطلاعات و کشف جرائم با آمادگي علمي تصدي مشاغل مربوطه

گرايش مهندسي: کادر افسري نيروي انتظامي در رسته مهندسي با توانمندي اداره عمومي امور مشاغل مربوطه

گرايش اداري و مالي: کادر افسري نيروي انتظامي در رسته هاي اداري و مالي

گرايش خدمات پشتيباني: کادر افسري نيروي انتظامي در رسته هاي ترابري اردنانس و سر رشته داري

گرايش ارتباطات انتظامي: کادر افسري نيروي انتظامي در رسته مخابرات